Fogalomtár (2012)

P.O.S.

Point of Sale Terminal (kártyaelfogadó terminál): a bankkártya mágnescsíkján, illetve a beépített chip-ben elhelyezett adatok alapján végrehajtott autorizációval és PIN-kód megadásával, aláírás-ellenőrzéssel vagy egyéb módon végrehajtott ügyfél-azonosítással bankkártya-használatot biztosító eszköz az elfogadóhelyen.

PEK állomány

Az elszámolt csoportos készpénz kifizetési megbízás-üzeneteket a Posta Elszámoló Központ által előírt formátumban tartalmazó fájl. (Ld. → PEKDES formátum)

PEKDES formátum

A Posta Elszámoló Központ által előírt formátum. (Ld. → PEK állomány)

PIN-kód

Personal Identification Number – személyi azonosító szám, az adott bankkártyához tartozó 4 számjegyű kód, amelyet kizárólag a Kártyabirtokos ismerhet és használhat és a Kártyabirtokos azonosítására szolgál.

PKDETS üzenet (PK-DETSTA)

A csoportos készpénz kifizetési megbízás-üzenetek teljes körű feldolgozásának a visszaigazolása, a PEK átvételi nyugták (utalványazonosítók) tételenkénti visszajelzése a Közvetlen Benyújtó számára.

PKFEDS üzenet (PF)

A beküldő intézmény értesítése a csoportos készpénz kifizetési megbízás-üzenet sikeres elszámolásáról vagy fedezethiány miatti el nem számolásáról.

PKSTAT üzenet (PK-STATUS, vagy PS)

A csoportos készpénz kifizetési megbízás üzenet ellenőrzésének a visszaigazolása és a BKR által kiszámított utalványdíjak tételenkénti visszajelzése a Közvetlen Benyújtó számára.

PSR

’Payment Status Report’, IG2 üzenet, amely tájékoztatja a Közvetlen Résztvevőt az általa beküldött ICF fájl-szintű visszautasításáról, ill. elfogadásáról, valamint a részbeni elfogadásról (Ld. → Azonnali visszajelzés)

Papír alapú fizetési megbízás

Olyan fizetési megbízás, amit a bankszámla felett rendelkezni jogosult írásban, papíron nyújt be bankjának.

PayPass tranzakció / PayWave tranzakció

Olyan – érintés nélküli – vásárlási tranzakció, amelynek végrehajtása során elegendő a PayPass/PayWave kártyát az erre alkalmas terminál néhány centiméteres hatókörébe helyezni, és elkezdődik az autorizáció. A tranzakció sikeres végrehajtását hang és felvillanó fény jelzi. A PayPass/PayWave ország-limit összeghatárig hajtható végre, PIN kód megadása vagy aláírás nélkül. PayPass tranzakció végrehajtása esetén az elfogadóhely nem köteles kártyabizonylat nyomtatására, de a Kártyabirtokos kérheti papír alapú kártyabizonylat átadását.

Piac

Meghatározott termékek, meghatározott elszámolási módú, meghatározott garanciákkal rendelkező kereskedése.

Pontgyűjtő bankkártya

Kedvezményt nyújtó bankkártya, amelynek használatával valamely kereskedő vagy szolgáltató árujának, illetve szolgáltatásának a megvásárlásával meghatározott számú pontot írnak jóváa a kártyabirtokos számára, amelyet az előre meghatározott módon vehet igénybe, meghatározott áruk, illetve szolgáltatások megvásárlásához.

Pozitív adóslista

Pozitív adóslisták azok a nyilvántartások, amelyek minden hitel és hitel jellegű szerződéssel rendelkező adós adatát és a szerződéseik adatait tartalmazzák. Egy adott szerződéshez egy adott adós részéről tartozhat mulasztás esemény is. Egy mulasztás egy adott időpillanatban lehet fennálló vagy aktív és lehet lezárt vagy passzív. A pozitív adóslisták egyszerre kezelik a pozitív és a negatív hitel és mulasztás adatokat, ezért teljes listás nyilvántartásoknak is szokás ezeket nevezni.

Pozíció szegregálás

A klíringtag garantált szabályozott piaci ügyleteinek, pozícióinak saját és megbízói elkülönített pozíciókezelése.

Pozíciós limit

A klíringtag, vagy megbízó által fenntartható nyitott derivatív pozíciók mennyisége.

Pozícióvezetési számla

A garantált ügyletek elszámolására szolgáló, a KELER által a klíringtag számára vezetett számla.

Prepaid kártya (Előre feltölthető kártya)

A kártyabirtokos nevét nem tartalmazza, a használatát az előre feltöltött összeg biztosítja, amelynek felhasználása után esetenként ismét feltölthető a kártya.

Projekthitel / projektfinanszírozási hitel

Meghatározott projekt keretében megvalósuló beruházások finanszírozására vállalkozások számára nyújtott, célhoz kötött hitel.

Prémium metódusú opció elszámolás

Az az elszámolási módszer, melynek keretében a vevő az opciós díjat az üzletkötéskor egy összegben előre kifizeti az eladó részére.

Pénz

Bankjegy, érme, számlapénz, és az elektronikus pénz.

Pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, közvetítő

Olyan vállalkozások, amelyek a törvény alapján, a nélkül jogosultak egyes pénzügyi szolgáltatások nyújtására, hogy pénzügyi vállalkozások lennének.

Pénzforgalmi jelzőszám

A bankszámla egyedi azonosítója, magyarországi bankszámlák esetében 2×8 vagy 3×8 karakterű számsor. Képzésének módját az MNB határozza meg.

Pénzforgalmi jogszabályok

 • a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (Pft.)
 • a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.)
 • a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009.(VIII.6.) MNB rendelet (MNB rendelet)
 • Az Európai Parlament és a Tanács 924/2009./EK rendelete a Közösségben történő határon átnyúló fizetésekről és a 2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.
 • Az Európai Parlament és a Tanács 260/2012/EU rendelete az euro átutalások és beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet módosításáról.

Pénzforgalmi szolgáltatás

a) bankszámlavezetés és a bankszámlavezetéshez szükséges összes tevékenység; b) bankszámlára történő készpénzbe-, illetve bankszámláról történő készpénzkifizetés; c) fizetési műveletek bankszámlák közötti teljesítése (átutalás, hatósági átutalás, csoportos beszedés stb.); d) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt – kibocsátása; e) a készpénzátutalás.

Pénzforgalmi szolgáltató

 • Hitelintézet: bank, szakosított hitelintézet, szövetkezeti hitelintézet (takarékszövetkezet, hitelszövetkezet)
 • Pénzforgalmi intézmény,
 • Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény,
 • Postai Elszámoló Központot működtető intézmény,
 • Magyar Nemzeti Bank,
 • Kincstár.

Pénzforgalmi számla

Az a bankszámla, amelyet a számlatulajdonos rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettsége alapján nyit. Pénzforgalmi számla nyitását és vezetését természetes személy is kérheti.

Pénzkölcsön nyújtása

A betétgyűjtés és a pénzforgalmi szolgáltatás mellett a legtipikusabb banki pénzügyi szolgáltatás, ami általában magában foglal minden olyan ügylettípust, amelyben a bank (pénzügyi vállalkozás) kockázatot vállal. A klasszikus hitel és kölcsön mellett ide sorolandó pl. a követelésvásárlás (faktoring, forfetírozás), a repo-ügylet és a csoportfinanszírozás.

Pénztár

Készpénz be- és kifizetésére, illetve pénzváltásra szolgáló, a bankfiókban kijelölt hely.

Pénztári órák

A pénztár nyitvatartási ideje, amely eltérhet a bankfiók ügyfélfogadási idejétől.

Pénzügyi intézmény

Főszabályként csak pénzügyi intézmény végezhet üzletszerűen pénzügyi szolgáltatást. Két fő típusa van: a hitelintézet és a pénzügyi vállalkozás.

Pénzügyi lízing

Pénzügyi lízing az a tevékenység, amelynek során a finanszírozó ingatlan, vagy ingó dolog tulajdonjogát abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbevevő határozott idejű használatába adja. A lízingbe vevő a dolog használatáért lízingdíjat köteles fizetni. A maradványérték kifizetésével a lízingbe vevő megszerzi a lízing tárgyának tulajdonjogát.

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások keretében olyan pénzügyi tárgyú szerződések megkötésére kerül sor, amelynek elemei a mindennapi életből ismertek (kölcsön, bérlet, kezesség, engedményezés, adásvétel, csere stb.), üzletszerűen, azaz rendszeresen és jövedelemszerzés céljából, azonban csak pénzügyi intézmények foglalkozhatnak ilyen szerződés keretében történő szolgáltatásnyújtással. A pénzügyi szolgáltatások a törvény alapján jellemzően kizárólagos tevékenységként végezhetők. E szolgáltatások nyújtásának szabályait, szervezeti kereteit az állam törvényekben és más jogszabályokban rögzíti, engedélyezésüket és felügyeletüket pedig egy erre célra felállított hatóság útján végzi.

Pénzügyi teljesítés napja

A bankszámlát érintő műveletek végrehajtásának napja.

Pénzügyi vállalkozás

Egyes, nem kizárólag hitelintézeteknek fenntartott pénzügyi szolgáltatások végzésére feljogosított pénzügyi intézmény. Pénzügyi vállalkozásnak minősül továbbá a pénzügyi holding.

Pótkártya

A letiltott bankkártya helyett kibocsátott bankkártya, amely a kibocsátó bank által meghatározott feltételekkel használható.