Fogalomtár (2012)

HCT (Hungarian Credit Transfer)

SCT mintát követő forint átutalás.

Halasztott terhelésű betéti kártya

A bankkártya-használat fedezetét a számlatulajdonos által a bankszámláján elhelyezett, mindenkori felhasználható egyenleg biztosítja, amelynek azonban a bankkártya-használatot követően, meghatározott idő elteltével kell rendelkezésre állni.

Használati limit

A bankkártya használatával meghatározott időtartamban (pl. naponta, hetente, havonta) igénybe vehető pénzösszeg készpénzfelvételre, vásárlásra, stb. .

Határidős ügylet

A BÉT terméknek meghatározott áron későbbi időpontra szóló szabványosított adásvétele, a KELER KSZF ügyletbe történő belépése mellett történő teljesítéssel.

Hatósági átutalási megbízás

Jogszabály alapján indított beszedési jellegű megbízás a bankszámla-tulajdonos bankszámlája terhére, amelyet hatóság, jogszabályban meghatározott szervezet (pl. végrehajtó, NAV, stb.) nyújthat be.

Helyesbítés

Bankhiba kijavítása valamely fizetési műveletre vonatkozóan (pl. az ügyfél valamely fizetési művelet teljesítését nem ismeri el, mert az jóvá nem hagyott, vagy jóváhagyott, de hibásan teljesített).

Hirdetmény / Kondíciós Lista

A bank által nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások díját, a bank által felszámított költségeket, a benyújtás határidejét, a teljesítés időtartamát és egyéb feltételeit tartalmazó kötelező tájékoztatás az ügyfelek számára, amely általában a keretszerződés részét képezi.

Hirdetmény / Kondíciós lista

A banki termékre vonatkozó, a Bank üzleti helységeiben kifüggesztett tájékoztató, amely a kamatok, díjak, jutalékok, költségek aktuális mértékét és egyéb feltételeket tartalmaz.

Hitel

A hitelintézet kötelezettségvállalása arra, hogy a szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén kölcsönt folyósít a rendelkezésre tartott hitelkeret terhére.

Hitel / Szerződés (pozitív adat)

A megkötött hitel- vagy hiteljellegű szerződésekről a KHR a következő adatokat kezeli; – szerződés azonosítója, típusa, – szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, – szerződés összege és devizaneme, – törlesztés kezdetének dátuma, – törlesztés összege és devizaneme, – törlesztés gyakorisága, módja, – ügyfél minőség (csak természetes személy ügyfél estén: adós vagy adóstárs).

Hitel / kölcsönigénylés

Hiteligénylés a hitel/kölcsönszerződés megkötését szolgáló, előkészítő folyamat. Szakaszai:

 • tájékozódás a hitelfeltételekről, amely magában foglalja a kötelező banki tájékoztatást, fogyasztóknak nyújtott hitel/kölcsön esetében,
 • hitel/kölcsönigénylés kitöltése
 • igénylés benyújtása, a szükséges okiratok, dokumentumok csatolásával.

Hitel célja

A hitel/kölcsönszerződésben kerül meghatározásra, hogy a folyósított kölcsönt mire használhatja fel az adós. Ha a kölcsön/hitel csak meghatározott célra használható, azt minden esetben igazolni kell a bank által meghatározott módon.

Hitel összege / hitelkeret

A hitelszerződésben meghatározott pénzösszeg, amelyet a bank az adós rendelkezésére tart, illetve bocsát, a hitelszerződés feltételeinek megfelelően

Hitel/kölcsön típusai

A hitelek/kölcsönök sokféleképpen csoportosíthatók (pl. a hitel célja, a futamidő hossza, a hitelt nyújtó vagy a hitelt igénybe vevő, a fedezet jellege, a visszafizetés módja szerint). A főbb hitel/kölcsön-típusok:

 • A hitel/kölcsön nyújtója szerint: állami kölcsön, bankkölcsön, más szervezetek, vagy személyek által nyújtott kölcsön;
 • A hitel/kölcsön lejárata szerint: rövid-, közép- és hosszúlejáratú hitel. A rövidlejáratú hitel jellemzően egy-két éves futamidejű, kisebb összegű. A középlejáratú hitel futamideje jellemzően egy-öt év. A hosszúlejáratú hitel futamideje jellemzően az öt évet meghaladja, elsősorban a nagyberuházásokhoz, lakásvásárláshoz nyújtják.,
 • A hitel/kölcsön folyósításának időtartama szerint: határozott idejű (pl. lakáshitel, beruházási hitel) vagy határozatlan idejű (pl. folyószámlahitel)
 • A fedezettség szerint: fedezettel bíró és fedezetlen hitel.
 • A biztosítékok típusa szerint: betét vagy értékpapír fedezetű, ingatlanfedezetű (ingatlant terhelő jelzálogjoggal biztosított), kezességgel biztosított, óvadékkal biztosított, stb.
 • Az igénybe vétel módja szerint: egyösszegű vagy részletekben igénybe vett.
 • A részletekben igénybe vehető hitel: rulirozó (feltöltődő) vagy fel nem töltődő.
 • A hitelfelhasználás célja szerint: szabadon felhasználható (pl. folyószámlahitel, személyi kölcsön, hitelkártya), vagy csak meghatározott célra használható (pl. lakásvásárlási/építési hitel, beruházási hitel, forgóeszköz finanszírozási hitel, )
 • A hitel/kölcsön devizaneme szerint: forint hitel, deviza alapú hitel, devizában nyújtott hitel
 • A fizetendő kamat szerint: fix kamatozású, változó kamatozású, (referencia-kamathoz kötött), vagy változtatható kamatozású
 • A törlesztőrészlet kiszámításának módja szerint: jellemzően annuitásos vagy lineáris
 • A hitel/kölcsön igénybe vevője (adós) szerint: lakossági, vállalati, önkormányzati
 • Támogatás szerint: állam vagy egyéb szervezet által támogatott vagy támogatás nélküli.
 • Speciális hitelek: váltóleszámítolási hitel, okmányos meghitelezés (akkreditív), projekthitel, szindikált hitel, export-finanszírozási hitel, stb.

Hitelbiztosítéki érték

Valamely ingatlannak az óvatos becslés alapján meghatározott értéke, amely a forgalmi/piaci értékből kerül meghatározásra. A folyósítható kölcsön összegét befolyásolja.

Hitelbírálat / minősítés / scoring

A bank nem nyilvános, általában komplex eljárása, amelynek során a jogszabály és a hitelező által meghatározott szempontok alapján vizsgálja a hitelt igénylő hitelképességét (pl. jövedelmi és vagyoni viszonyait, fizetési fegyelmét, az eladósodottság mértékét, a felajánlott biztosítékok értékét) és dönt a hitelnyújtásról. A hitelbírálat eredménye a banki döntés, amely lehet: ¨ a hitelkérelem elfogadása és az abban foglalt összegre hitel nyújtása, ¨ a hitelkérelem elutasítása, vagy ¨ a hitelkérelemtől eltérő összegű, vagy egyéb feltételeiben más hitel nyújtása.

Hiteldíj

A hitelnyújtás során a bank által felszámított összeg, amelynek elemei általában a következők lehetnek, de egy hitelügylet illetve hitelkonstrukció nem feltétlenül tartalmazza valamennyi alább felsorolt hiteldíjat:

 • ügyleti kamat
 • kezelési költség
 • rendelkezésre tartási jutalék
 • hitelbírálati díj
 • folyósítási jutalék vagy szerződéskötési díj vagy hitelkeret megnyitási díj – jellemzően a hitel/kölcsön kifolyósításakor kerül felszámításra
 • szerződésmódosítási díj
 • bankgarancia, bankkezesség, okmányos meghitelezés díja, (ha ilyen kibocsátása kapcsolódik a hitelszerződéshez)
 • előtörlesztés illetve végtörlesztés díja,
 • egyéb, speciális hitelműveletekhez kapcsolódó díjak, jutalékok, kezelési költségek.

A hiteldíj egyes elemeinek felsorolását, mértékét, felszámításuk eseteit általában a banki kondíciós listák, hirdetmények, illetve az üzletszabályzatok, általános szerződési feltételek tartalmazzák.

Hitelesítő Tábla (HT)

Az MNB által a belföldi fizetési rendszerek Közvetlen és Közvetett Résztvevőit, és számlavezető helyeiket tartalmazó nyilvántartás, amelyet a belföldi fizetési forgalomban a fizetési megbízások megfelelő címzésének biztosítása céljából az intézmények és a pénzforgalmi szolgáltatók, valamint a belföldi fizetési rendszereket működtetők részére az MNB tesz közzé. A bankkódokat, bankneveket és címeiket tartalmazó egyszerűsített hitelesítő tábla bárki számára ingyenesen elérhető a GIRO Zrt. honlapján.

Hitelezés

A hitelnyújtás olyan banki szolgáltatás, amelynek lényege, hogy a bank – kockázatvállalása keretében – meghatározott pénzösszeget bocsát rendelkezésre ügyfele részére szerződésben meghatározott feltételekkel.

Hitelezés folyamata

A hiteligényléstől a hitel/kölcsönszerződés megszűnéséig, illetve az adós tartozásának megszűnéséig tart. Főbb szakaszai:

 • hiteligénylés,
 • hitelbírálat
 • hitel/kölcsönszerződés, illetve biztosítéki szerződések megkötése, közjegyzői okiratba foglalás
 • hitelkeret rendelkezésre tartása
 • folyósítási feltételek ellenőrzése (pl. jelzálogjog bejegyzésének megtörténte)
 • folyósítás
 • törlesztés
 • hitel/kölcsönszerződés megszűnése
 • az adós nem teljesítése esetén követelésbehajtás

Hitelfedezeti életbiztosítás

Olyan életbiztosítás, amelynek alapján a biztosított halála, vagy egyéb biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosító fizeti vissza teljes egészében vagy részben a kapcsolódó hitelből fennálló tartozást.

Hitelfelvétel kockázatai

A hitelhez kapcsolódóan a hitelező mellett az adós is kockázatot vállal. Az adóst terheli a felvett hitel és a hiteldíj megfizetésének kötelezettsége, a körülmények esetleges negatív változása esetén is. Az adós főbb kockázatai:

 • Az adós fizetőképessége romlik a törlesztés során (pl. csökken vagy megszűnik a jövedelme)
 • Kamatkockázat (nem fix kamatozású hitel esetében emelkedhet a hitelkamat)
 • Árfolyamkockázat (devizahitel vagy deviza alapú hitel esetében)
 • A fedezet értékének változása (pl. a lakás értékének csökkenése, megrongálódás, megsemmisülés)

Hitelintézet

Bank, szakosított hitelintézet vagy szövetkezeti hitelintézet (takarék-, illetőleg hitelszövetkezet). A hitelintézet az a pénzügyi intézmény, amely legalább betétet gyűjt, valamint hitelt és pénzkölcsönt nyújt. Kizárólag hitelintézet jogosult betét gyűjtésére és pénzváltási tevékenység végzésére.

Hitelkamat

A kártyabirtokos által a hitelkártya-használattal igénybe vett hitel után a bank által felszámított kamat, amelynek mértékét a bank hirdetménye, illetve kondíciós listája tartalmazza. Készpénzfelvételi tranzakció esetén általában a tranzakció napjától kezdődően számítja fel a bank, vásárlási tranzakció esetén pedig a tranzakció napjától számítja fel, ha a türelmi időszak végéig nem került megfizetésre a vásárlási tranzakció teljes összege.

Hitelkiváltás

Banki hitel kiváltása, egy másik banki hitellel. Lehet külső- ill. belső hitelkiváltás;, előbbi esetben az ügyfél egy másik banktól vesz fel hitelt korábbi hitele kiváltására, utóbbi esetben nem vált finanszírozó bankot, de kiváltja korábbi hitelét egy másik hitellel.

Hitelkártya

A bankkártya-használat fedezetét a bankkártyát kibocsátó bank által a számlatulajdonossal kötött hitelkártya-szerződés alapján a számlatulajdonos rendelkezésére tartott, feltöltődő hitel-keret biztosítja.

Hitelkártya kibocsátása

Hitelkártya rendelkezésre bocsátása, amelyhez a bankkártya-használat fedezetét biztosító hitel-keret összegéről és felhasználásának feltételeiről a bankkártyát kibocsátó bank dönt, általában az igénylő hitelképessége alapján.

Hitelképesség

A hitelképesség (bonitás) általában egy cég, vagy személy múltbeli működésének, eredményességének, vagyoni és pénzügyi helyzetének összessége alapján levonható következtetés. Általában hitelképtelennek minősítik a bankok azt az adóst, akinek az e szempontok alapján felmért anyagi helyzetéből, illetve a törlesztési kötelezettség nem megfelelő teljesítéséből azt a következtetést lehet levonni, hogy a felvenni szándékozott kölcsön megtérülése nem várható a bank számára. A hitelképességet vizsgálja a bank a hitelbírálat során, valamint a hitelszerződés teljesítése során is.

Hitelreferencia szolgáltatás

Jellemzően a vállalati ügyfél külön megbízása, illetve hozzájárulása alapján – az abban foglalt feltételekkel – a bank a rendelkezésére bocsátott számadatok és egyéb információk felhasználásával elvégzi az ügyfél hitelképesség vizsgálatát. A vizsgálat eredményét írásba foglalja és arról tájékoztatás ad. Kifejezett kérésre a vizsgálat eredményéről a bank igazolást állít ki, kikötve, hogy a bank rendelkezésére bocsátott adatok hitelességéért a bank nem vállal felelősséget.

Hitelszerződés

A bank és az ügyfél megállapodása a hitelnyújtás céljáról, a hitel összegéről és futamidejéről, a kölcsön nyújtásának módjáról és feltételeiről, a törlesztés módjáról, összegéről, a fizetendő kamatról és a hiteldíjról, az esetleges biztosítékokról és egyéb feltételekről. A hitelszerződés tartalmazhatja a hiteligénylést és a bank nyilatkozatát annak elfogadásáról.

Hitelszerződés megszűnése

A hitelszerződés megszűnhet: a) a szerződés szerinti teljesítéssel, ide értve a futamidő lejárata előtti végtörlesztését, b) a bank és az adós közös megegyezésével c) a bank vagy az adós egyoldalú nyilatkozatával Legkésőbb a megszűnés napjáig az adós köteles a hitellel kapcsolatos minden tartozását rendezni.

Hitelszövetkezet

A takarékszövetkezet által végezhető tevékenységeket – a pénzváltás kivételével – csak a saját tagjai körében végezheti.

Hiteltörténet / Fizetéstörténet

Egy banki ügyfélről, a bank szempontjából, az egyik legfontosabb információ a hiteltörténete vagy általánosabban a fizetéstörténete. Ezt az információt országosan és hitelesen kizárólagosan a KHR-ből származó hiteljelentés tartalmazza. Ebben egyrészt látszanak a jelenleg fennálló-, és – pozitív adatkezelési nyilatkozat esetén az elmúlt öt évben megszűnt, szerződések legfontosabb adatai, másrészt az ezekhez tartozó törlesztési történet és az anomáliák. Az ügyfelek finanszírozási szokásai, pénzügyi kultúrája, a hitelintézetekkel kapcsolatos viselkedési formái jellemzik az adott ügyfelet és ezek a jellemzők, időben nagyfokú állandóságot mutatnak. Az ügyfél pozitív hiteltörténete érték, olcsóbbá és egyszerűbbé teszi a jövőbeni hitelfelvételét.

Hitelvisszafizetési garancia

A garantőr arra vállal kötelezettséget, hogy megtéríti a megbízója által felvett hitel összegét annak kamataival együtt vagy anélkül a hitelnyújtó javára, amennyiben a hitelfelvevő nem tett eleget szerződéses hitelvisszafizetési kötelezettségének

Homogén csoport/rendezett köteg

Olyan egység, amely azokat az egy csoportba szervezett tranzakciókat tartalmazza, melyek azonos küldőtől (Közvetlen Résztvevőtől) azonos fogadónak (Közvetlen Résztvevőnek) címzettek, valamint fizetési típusa is azonos. A homogén csoportok az érvényes input fájlokból az InterGIRO2 platform általi rendezés eredményeként keletkeznek. A napközbeni többszöri elszámolásban használt fogalom.

Homogén köteg

Olyan megbízás egység, amely egy dokumentum fejléc alatt egy csoport fejlécet, és kizárólag azonos fizetési típusú tranzakciókat tartalmaz. Az éjszakai elszámolásban egy CSFM (CSÁT vagy CSBESZ) üzenetből képzett küldő köteg, a napközbeni többszöri elszámolásban kizárólag átutalásokat vagy visszautalásokat, visszautasításokat vagy visszavonásokat, vagy a visszavonások negatív válaszait tartalmazó input vagy output állomány.

Honos fiók

A bank azon szervezeti egysége, ahol az ügyféllel kötött összes szerződést, valamint az ügyfél nyilatkozatait összegyűjtve tárolják.

Hunspecs

HCT hazai sajátosságai (különféle korlátozások és bővítések az UNIFI üzenetszabványok SEPA alkalmazási szabályaihoz képest).