Fogalomtár (2012)

Csalás / elutasítás (negatív adat)

Természetes személy ügyfél hitel igénylésének elutasítása, hamis vagy hamisított okirat használata, illetve valótlan adatközlés okán; – elutasítás időpontja, indoka, bizonyítéka, bírósági határozat.

Csekk

Bankban beváltható készpénzt helyettesítő fizetési eszköz, melynek kibocsátója arra utasítja a bankját, hogy meghatározott pénzösszeget a csekk birtokosának kifizessen.

Csekk

Készpénzhelyettesítő fizetési eszköz, értékpapír. A csekk kibocsátója fizetést ígér a csekk kedvezményezettjének ill. jogos tulajdonosának egy fizetésre kijelölt banknál (címzett) A csekkekkel kapcsolatos eljárást a Genfben 1931. március 19-én kötött csekkjogi egyezmények szabályozzák, melyhez Magyarország 1965-ben csatlakozott (2/1965. (I.24.) IM rendelet a csekkjogi szabályok szövegének közzétételéről).

Csekk alaki kellékei

A csekk akkor minősül csekknek, amennyiben az alábbi „alaki kellékeket” tartalmazza: 1. a csekk elnevezést az okirat szövegében éspedig az okirat kiállításának nyelvén; 2. a határozott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyást; 3. a fizetésre kötelezett nevét (címzett); 4. a fizetési hely megjelölését; (nem feltétlenül kötelező) 5. a csekk kiállítási napjának megjelölését; 6. a csekk kiállítási helyének megjelölését; (nem feltétlenül kötelező) 7. a kibocsátó aláírását

Csekk bemutatási határideje

A csekk nem hiteleszköz, birtokosa az előírt törvényes határidőig köteles azt bemutatni a címzettnek. 1) A csekk megtekintéskor/bemutatáskor fizetendő. 2) A csekket fizetés végett a kiállítás napjától számított

 • 8 napon belül kell bemutatni, ha az ugyanabban az országban fizetendő, mint ahol kibocsátották.
 • 20 napon belül kell bemutatni, ha az más országban, de ugyanazon a földrészen fizetendő, mint ahol kibocsátották.
 • 70 napon belül kell bemutatni, ha az más földrészen fizetendő, mint ahol kibocsátották.

Csekk kedvezményezettje

A csekk szólhat a) megnevezett személyre, kifejezett „rendeletére” jelöléssel / záradékkal vagy anélkül, vagy b) megnevezett személyre, „nem rendeletre” vagy azzal azonos értelmű jelöléssel / záradékkal, vagy c) bemutatóra. Az olyan csekk, amelyen a kedvezményezett nincs megjelölve, bemutatóra szóló csekknek tekintendő.

Csekk kezesség

A csekk összegének részben vagy egészben történő kifizetését csekk-kezességgel lehet biztosítani. Ezt a biztosítékot harmadik személy vagy a csekk egyik aláírója is nyújthatja. A kezességet a csekkre vagy annak toldatára kell ráírni. A csekk-kezességnél nyilatkozni kell, hogy „kezességet vállalok”, és alá kell írnia a kezesnek. Jelölni kell, hogy a kezességet kiért vállalta a kezes, ennek hiányában úgy tekintendő, hogy a kibocsátóért vállalta a kezes a kezességet. A gyakorlatban ritkán fordul elő.

Csekk összegének megjelölése

Ha a csekken a fizetendő összeg betűkkel és számokkal is szerepel, eltérés esetén a betűkkel kiírt összeg érvényes.

Csekkbeszedés

A Csekk kibocsátójának bankszámlája terhére, a csekken alapuló követelés beszedési megbízással történő teljesítése, a csekk benyújtása esetén.

Csekken alapuló követelés érvényesítése

A címzett a következő feltételek együttes teljesülése esetén köteles fizetést teljesíteni:

 • Bemutatási határidőn belül történő benyújtás (az előírt határidő után bemutatott csekket a bank csak a kiállító hozzájárulásával honorálja),
 • Alaki kellékek megléte,
 • Amennyiben a megfelelő, teljes összegre szóló fedezet rendelkezésre áll a kiállító számláján,
 • Forgatási lánc – ha van ilyen – szakadatlan megléte.
 • Magáncsekk: a kiállítója egy magánszemély vagy fizetési számlával rendelkező gazdasági ill. társadalmi szervezet
 • Bankcsekk: a kiállítója egy bank
 • Utazási csekk: külföldi utazáskor használatos készpénzhelyettesítő fizetési eszköz
 • Összegszerűségét tekintve: kiírt csekk vagy fix címletű csekk

Csekktípusok

 

Csomag

Köteg

Csomagjegyzék (Packing list):

Az áru megnevezését, a csomagolási egységek számát, azok egyenkénti tartalmát, az egyes csomagolási egységek bruttó és nettó súlyát, az adásvételi szerződés számát tartalmazza. Ezen az okmányon a csomagolásra vonatkozó előírásokat feltétlenül igazolni kell.

Csoportos Beszedés üzenet (CSBESZ, CS-BESZEDÉS, BESZED üzenet, MDO)

A számlavezető bankba vagy a GIRO-ba közvetlenül benyújtott csoportos beszedési tételeket tartalmazó fájl.

Csoportos Fizetési Megbízások (CSFM, MPO)

A csoportos átutalási, a csoportos beszedési, és a csoportos készpénz kifizetési megbízások (üzenetek) összefoglaló elnevezése. A közvetlen benyújtó a GIRO-ba, vagy az ügyfél számlavezető bankjához nyújt be CSFM-et.

Csoportos Készpénz kifizetés (PKUTAL, PK-ÁTUTALÁS) üzenet

A Közvetlen Benyújtó által beküldött csoportos készpénz-kifizetési tételeket (utalványokat) tartalmazó szabványos adatállomány.

Csoportos beszedés

A Kedvezményezett (pl. közüzemi szolgáltató, biztosító, stb.) által azonos jogcímen, több kötelezett bankszámláinak terhére, kötegelve benyújtott Beszedés, minden egyes érintett Bankszámla-tulajdonos előzetes felhatalmazása alapján.

Csoportos szerepkörök

A pénzintézeteknek (a Közvetlen Résztvevőknek és levelezett bankjaiknak) – a GMDB-ben tárolt – a csoportos átutalás és beszedés folyamatában engedélyezett küldő, ill. fogadó részvételük jelölése. A BKR csak akkor fogadja be elszámolásra a csoportos átutalási, vagy beszedési üzenetet, ha annak kezdeményezője „csoportos átutalást”, illetőleg „csoportos beszedést küldhet”, címzettje pedig „csoportos átutalást”, illetőleg „csoportos beszedést fogadhat” szerepkörrel rendelkezik.

Csoportos Átutalás üzenet (CSÁT, CS-ÁTUTALÁS, ATUTAL üzenet, MCO)

A számlavezető bankba vagy a GIRO-ba közvetlenül benyújtott csoportos átutalási tételeket tartalmazó fájl.

Csoportos átutalás

A rendelkező által azonos jogcímen, több kedvezményezett javára, kötegelve benyújtott Átutalás, pl. munkabér Átutalás.

Csődeljárás

Ha az adós fizetési kötelezettségeinek előre láthatóan nem tud majd eleget tenni, vagy fizetésképtelensége bekövetkezett, csődeljárás kezdeményezhető. Ennek során az adós fizetési haladékot kap és a hitelezőivel megállapodásra törekszik (csődegyezség) a társaság továbbműködése érdekében. Csődeljárás esetén a cég nevét (rövidített nevét) „csődeljárás alatt” („cs. a.”) toldattal kell használni.