Tagjaink

KELER Központi Értéktár Zrt.
KELER Központi Értéktár Zrt.
Alapítás: 1993
Cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Telefon: +36-1-483-6100
E-mail: keler@keler.hu
Weboldal: www.keler.hu
Elnök/Vezérigazgató(k):
Horváth Gábor vezérigazgató
A bank tulajdonosi szerkezete:
Tulajdonos Jegyzett tőke
Hazai tulajdon MNB 53,33%, BÉT 46,67% 4,5 MRD HUF
Külföldi tulajdon

Bemutatkozás

A KELER Központi Értéktár Zrt. (továbbiakban: KELER) 1993-ban (Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. néven) történt alapítása óta Magyarország első és egyetlen központi értéktáraként működik.

A KELER mint központi értéktár a Tpt. 334. §-ában foglalt rendelkezések alapján a CSDR-ban meghatározott feltételekkel jogosult tevékenységet folytatni, amely alapján a CSDR szerint engedélyezett alapvető, nem banki jellegű kiegészítő, és – szakosított hitelintézetként – egyes banki jellegű kiegészítő szolgáltatások nyújtására is jogosult.

Tevékenységének elsődleges célja, hogy az értékpapírok keletkeztetése, módosítása és törlése, a központi értékpapírszámlák vezetése, az értékpapír-kiegyenlítési rendszer működtetése, valamint egyéb szolgáltatások nyújtása során hatékony háttérintézménye legyen a magyar tőkepiacnak. A KELER - mint központi értéktár - végzi az ISIN azonosítók kiadását, és az értékpapírok központi nyilvántartását, továbbá a MiFID II, illetve MiFIR szerint működő APA (jóváhagyott közzétételi mechanizmus) és ARM (jóváhagyott jelentési mechanizmus) adatszolgáltatói szerepkörökben lép fel. A BÉT-en kötött valamennyi értékpapírügylet kiegyenlítését a KELER végzi.

Emellett a KELER – kizárólag az értékpapír kiegyenlítési rendszerben végrehajtott tranzakciók pénzlábának kiegyenlítése érdekében – intézményi ügyfeleinek pénzszámla vezetéshez kapcsolódó szolgáltatásokat is nyújt.

A KELER a piaci jelentéstételi kötelezettségek teljesítésében is támogatja ügyfeleit.

A KELER Felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank (MNB) látja el.

 

A KELER SZOLGÁLTATÁSAINAK BEMUTATÁSA

Kibocsátói szolgáltatások

A KELER mind központi értéktárként, mind pedig hitelintézetként fontos szerepet tölt be az értékpapírok teljes életciklusa alatt. A dematerializált értékpapírokkal kapcsolatos műveletek (pl.: keletkeztetés, rábocsátás, okiratcsere), a társasági események kezelése, továbbá az életciklus végén lévő értékpapír (részleges és teljes) törlés összetett folyamatában komplex megoldással segíti a kibocsátókat és a tőkepiaci szereplőket. A szolgáltatások bizonyos köre kötelezően és kizárólagosan a KELER-nél vehető igénybe, a kibocsátóknak nyújtott termékek egy része (pl. kifizető ügynöki tevékenység, közgyűlés-szervezés, részvénykönyv-vezetés) azonban a piaci szereplők termékkínálatában is szerepel.

Az előbbieken túl a KELER biztosítja a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény szerinti részvényesi azonosítást is.

A KELER kiemelt célja a dematerializált értékpapírokkal kapcsolatos eljárások lehető legszélesebb körének elektronikus, interneten keresztüli elérhetőségének és lebonyolításának biztosítása az ügyfelei számára.

Értékpapírszámla-vezetési szolgáltatások

Központi értéktárként a KELER feladata az összes hazai kibocsátású dematerializált értékpapír állomány naprakész és teljes körű nyilvántartása, az értékpapír kiegyenlítési rendszer résztvevői számára értékpapír számla vezetése. A KELER alaptevékenysége részeként biztosítja a KELER KSZF által garantált, illetve nem garantált, valamint a szabályozott piaci értékpapír ügyletek kiegyenlítését, továbbá az általa vezetett értékpapírszámlákon az értékpapír műveletek teljes körű lebonyolítását végzi.

A KELER az általa letétkezelt ügyfelek értékpapírszámláján lévő magyar és külföldi értékpapírokra a különböző társasági események vonatkozásában biztosítja az értékpapírokhoz kapcsolt jogok érvényesítését is. Szolgáltatásai között elérhető a nyomdai úton előállított értékpapírok kezelése, ideértve az értékpapírszámlákon történő nyilvántartást, és tranzakció-menedzsmentet is.

A magyar tőkepiaci szereplők bevonásával kifejlesztett WARP rendszernek köszönhetően a hazai befektetési jegyekkel kapcsolatos műveletek (forgalmazás, értékpapírok keletkeztetése és törlése) integrált platformon keresztül valósulnak meg. A piaci folyamatokra épülő, és azok által vezérelt alkalmazáson keresztül közvetlen kapcsolat alakult ki az alapkezelő, a befektetési jegyeket értékesítő és visszaváltó forgalmazó, az alap jogszabályban és a kezelési szabályzatban meghatározott működését biztosító letétkezelő, valamint az értékpapírmozgásokat bonyolító és nyilvántartó KELER között.

Letétkezelői szolgáltatások

A letétkezelői szolgáltatások keretében a KELER a hazai értékpapírok külföldi ügyfelek részére, illetve a külföldi értékpapírok hazai ügyfelek történő kezelését érti, beleértve a letéti őrzési, a tranzakciós szolgáltatásokat, illetve a tárasági események kezelését is.

 

Banki jellegű kiegészítő szolgáltatások

A KELER a CSDR-ban és a Hpt. 3 § (1) bekezdésében meghatározott feltételek és korlátozások szerint nyújt banki jellegű kiegészítő szolgáltatásokat.

Az általa vezetett forint és deviza pénzszámlák nem minősülnek a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény szerinti pénzforgalmi számlának. A CSDR szerinti működési-engedély birtokában kizárólag az értékpapír-kiegyenlítési rendszer működésének támogatása érdekében jogosult pénzszámlákat vezetni elsősorban az értékapír kiegyenlítési rendszer résztvevői számára, továbbá meghatározott letéti típusú szolgáltatásokat nyújtani. A pénzszámla-vezetéshez kapcsolódó szolgáltatás önálló szolgáltatásként nem érhető el.

Pénzszámla-vezetéshez kapcsolódó szolgáltatások forint devizanemben, valamint további több, mint 40 devizanemben (pl.: EUR, USD, GBP, CHF, stb.) érhetőek el. A KELER szakosított hitelintézeti státuszából adódóan közvetlen tagsággal rendelkezik a magyar fizetési rendszerekben, a külföldi deviza fizetési rendszereket pedig számlavezető bankjai által éri el.

Treasury szolgáltatások

A Treasury elsődleges feladata, hogy a KELER likviditását folyamatosan biztosítva a rendelkezésre álló saját és idegen forrásokból származó szabad pénzeszközöket befektesse.

A saját számlás ügyletek bonyolítása mellett a magyar tőkepiac stabilitásának elősegítése érdekében pénz- és tőkepiaci műveletekkel áll ügyfelei rendelkezésére. Üzleti kapcsolatai révén a Treasury képviseli a KELER-t a bankközi pénz- és állampapírpiacon.

A Treasury terület repo ügyletek kötésével és meghosszabbításával, illetve a devizakonverziós ügyletekkel áll ügyfelei rendelkezésére.

Kódkiadás

A KELER mind nemzeti kódkiadóként, mind a nemzeti kódkiadókat - 120 ország nemzeti bankjait, értéktárait, adatszolgáltatóit, szabályozóit és tőzsdéit - tömörítő globális szervezet (ANNA) tagjaként elkötelezett abban, hogy olyan, a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon is felhasználható egyedi azonosítók kifejlesztésében és kibocsátásában vegyen részt, amelyek széles (szakmai és befektetői) körben alkalmazhatók az egyes pénzügyi eszközök és vállalkozások egyértelmű beazonosítására.

Jelenleg a következő nemzetközi azonosítók igényelhetők a KELER-en keresztül: ISIN, CFI, FISN.

A kódok igénylése és kiadása során olyan megoldásokat kínál, amelyek meggyorsítják és leegyszerűsítik az igénylés és a kiadás folyamatát. A fejlesztések arra irányulnak, hogy lehetőség szerint minimalizálják a személyes ügyintézés szükségességét, és az interneten keresztül modern, felhasználóbarát alkalmazásokkal segítsék az ügyfeleket.

Piaci jelentések

A piaci folyamatok ellenőrzése és az ügyeletek transzparenciájának biztosítása érdekében a szupranacionális és nemzeti felügyeletek a piaci szereplők számára meghatározott típusú tranzakciók jelentési kötelezettségét írják elő. A KELER integrált megoldást kínál a jelentésre kötelezettek számára az alábbi jogszabályok által előírt riportok továbbításában:

 • EMIR – European Market Infrastructure Regulation
 • REMIT – Regulation of wholesale Energy Market Integrity and Transparency
 • MiFID II – Markets in Financial Instruments Directive
 • SFTR - Securities Financing Transactions Regulation

 

Elektronikus szolgáltatások

A szolgáltatások széleskörű igénybevétele, valamint a kommunikáció megkönnyítése és standardizálása érdekében a KELER a hagyományos csatornákon (személyes és papír alapú) kívül elektronikus megoldásokat kínál ügyfeleinek. A folyamatosan frissített nemzetközi megoldásokon (pl.: SWIFT) túl az egyedi fejlesztésű elektronikus csatornák nem kizárólag az üzenetváltásra korlátozódnak, hanem számos olyan beépített, önálló funkciókkal rendelkeznek, melyek addicionális értékkel bírnak, és túlmutatnak a nemzetközi standardokon (pl.: KID, eDEMAT, eISIN, CAPS).

 

LEÁNYVÁLLALAT

A KELER 99,85%-os tulajdonában álló KELER KSZF Zrt. (továbbiakban: KELER KSZF) a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU rendelet (EMIR) szerint működő központi szerződő fél.

A KELER KSZF a közép-kelet-európai régióban vezető központi szerződő félként elszámolási, és ahhoz kapcsolódó garanciavállalási szolgáltatást nyújt. Tevékenységének célja, hogy biztosítsa az általa elszámolt, garantált ügyletek teljesítését, és csökkentse a teljesítéssel kapcsolatos kockázatokat, ezáltal segítve elő a magyar tőkepiac, valamint a hazai és régiós földgáz- és energiapiacok hatékony, megbízható működését.

A KELER KSZF központi szerződő félként az alábbi kereskedési helyszíneken megkötött ügyletek elszámolását végzi:

 • Budapesti Értéktőzsde (részvény, kötvény, deviza alapú derivatív termék, kamat, részvény és áru-alapú határidős és opciós termék)
 • BÉTa Piac (részvény és ETF MTF piac)
 • Xtend Piac (részvény MTF piac)
 • XBond Piac (kötvény MTF piac)
 • MTS Hungary (kötvény MTF piac)
 • Informatikai Platform (kiegyenlítő földgáz elszámolás)
 • Kereskedési Platform (azonnali földgáz piac)
 • CEEGEX (azonnali szervett földgázpiac)
 • HUDEX/Gáz szegmens (határidős szabályozott földgázpiac)

A KELER KSZF az European Commodity Clearing AG (ECC) általános klíringtagjaként alklíringtagi szolgáltatást nyújt az energiapiaci résztvevőknek, 2010 júliusa óta az ECC által elszámolt spot és derivatív energiapiacokon kereskedett ügyletek vonatkozásában az alábbi kereskedési helyszíneken:

 • EEX
 • EPEXSPOT
 • HUDEX/Áram szegmens
 • HUPX Magyar Szervezett Villamosenergia-piac
 • PXE
 • SEEPEX
 • SEMOpx