Munkacsoportok

Adatszolgáltatás

Adatszolgáltatási kapcsolattartók

A hitelintézetek adatszolgáltatásával kapcsolatos kérdéseket egyeztetik, véleményezik az új rendeleteket, adatigényeket (MNB, PSZÁF, OBA). Tájékoztatásul minden adatszolgáltatási témájú anyagot megkapnak. 

Felelős:
Schöner Gábor
+36 1 327 7085
schoner.gabor@bankszovetseg.hu

Hatósági e-megkeresések kapcsolattartók 

A munkacsoport feladata a hatóságok és kamarák banktitok kiadására irányuló megkereséseinek szabványosított elektronikus csatornákra terelése és ezzel összefüggő jogszabály módosítások kezdeményezése, véleményezése.

Felelős:
Vass Péter
+36 1 327 6039
vass.peter@bankszovetseg.hu

Adózás

Adózási kapcsolattartók 

Az európai és hazai adózási témájú javaslatokat, kérdéseket észrevételezik, véleményezik. Tájékoztatásul minden adózási témájú kérdést, anyagot megkapnak. 

Adózási munkacsoport (AMCS)

A munkacsoport a hitelintézeti és pénzügyi szektort érintő adózással kapcsolatos kérdéseket folyamatosan egyezteti, jogszabály módosító javaslatokat készít a kormányzat felé, egyezteti a bankszektor adózási gyakorlati kérdéseit a tagok között és más bankszektorhoz közel álló pénzügyi szakmai szövetségekkel. Figyelemmel kíséri az európai és nemzetközi adóügyi kérdéseket. 

FATCA munkacsoport

A munkacsoport specifikálja és egyezteti az U.S.A. által elrendelt és a hazai pénzügyi intézményekre is vonatkozó FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) jogszabállyal kapcsolatos szektort érintő kötelezettségek teljesítésekor felmerülő problémákat. Különös tekintettel vizsgálja az elvárások hazai jogszabályokkal való összefüggéseit, valamint a szabályok implementálását.

Felelős:

Schöner Gábor

+36 1 327 7085

schoner.gabor@bankszovetseg.hu

Bankbiztonság

Bankbiztonsági munkabizottság

A csalás elleni, a humán és fizikai biztonság és az IT biztonsági munkacsoportok munkáját összefogó bizottság.

Felelős:
Vass Péter
+36 1 327 6039
vass.peter@bankszovetseg.hu

Csalás elleni munkacsoport 

A bankok elleni gazdasági jellegű bűncselekményekkel kapcsolatos trendeket nyomon követő, ezzel kapcsolatos információ megosztó fórum.

Felelős:
Dávid Sándor
+36 1 327 7086
david.sandor@bankszovetseg.hu

Humán és fizikai biztonság munkacsoport

A bankok személyi, valamint erőszakos bűncselekmények elleni fizikai védelmével (pl.: bankrablás, ATM mechanikai támadása), objektumvédelmi kérdésekkel és a banki dolgozók biztonsági kockázatával foglalkozik. 

Felelős:
Vass Péter
+36 1 327 6039
vass.peter@bankszovetseg.hu

IT Biztonsági munkacsoport

A banki informatikai rendszerekkel szembeni támadásokkal kapcsolatos információ megosztó, a legújabb módszereket megvitató fórum.  

Felelős:
Dávid Sándor
+36 1 327 7086
david.sandor@bankszovetseg.hu

Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni munkacsoport

Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos trendeket nyomon követő, a legújabb módszereket megvitató fórum.

Felelős:
dr. Rácz Emese
+36 1 327 6037
racz.emese@bankszovetseg.hu
 

Bankszabályozás

Tőkekövetelmény szabályozási munkacsoport (Bázel, CRD)

A munkacsoport a tőkekövetelmény- és likviditásszabályozással kapcsolatos nemzetközi és hazai jogszabályalkotást követi nyomon. Véleményezi a tőkekövetelmény direktívát és rendeletet, illetve azok módosításait (CRD, CRR). Részt vesz a tőkekövetelmény direktíva átültetésével kapcsolatos magyar jogszabálytervezetek kidolgozásában, illetve véleményezi azokat.

HUNOR - Működési kockázat munkacsoport

A munkacsoport találkozókon (Döntéshozó Testületi üléseken) a HUNOR rendszer működésével kapcsolatos tapasztalatokat vitatják meg, illetve döntenek a további fejlesztésekről.

(A HUNOR együttműködésben résztvevő bankok meghatározott bontásban adatot szolgáltatnak egy közös működési kockázati adatbázisba, hogy a közös adatbázist felhasználhassák saját modelljeik kialakításához, elemzéseikhez.)

Felelős:
Móra Mária Tünde
+36 1 327 6035
mora.maria@bankszovetseg.hu

Fogyasztóvédelem

Fogyasztóvédelmi kapcsolattartók 

A tagok a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos Európai Uniós, magyar illetve PSZÁF dokumentumokat kapják meg tájékoztatásul/véleményezésre.

Felelős:
dr. Rácz Emese
+36 1 327 6037
racz.emese@bankszovetseg.hu

Földi Tamás
+36 1 327 7084
foldi.tamas@bankszovetseg.hu

Hitelezés

 

Agrárszektor kapcsolattartók

A munkacsoport feladata az agrárszektort érintő kormány és miniszteri rendeletek véleményezése. 

Energia kapcsolattartók

A munkacsoport feladata az Energia törvény módosításával kapcsolatos szabályozások véleményezése. 

KKV kapcsolattartók

A munkacsoport feladata a kormány és miniszteri rendeletek, valamint az MFB hitelprogramjainak véleményezése.

EXIM almunkacsoport

Az almunkacsoport feladata a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. termékeinek, programjainak véleményezése.

Okmányos ügyletek munkacsoport

A munkacsoport feladata a garanciát, akkreditívet érintő szabályozás véleményezése, felmerülő jogszabály értelmezési problémák megvitatása.

Közraktározási hitelezés kapcsolattartók

A munkacsoport feladata a közraktári törvény módosításának az előkészítése. 

Széchenyi Kártya kapcsolattartók

A munkacsoport feladata a Széchenyi-kártya feltételeinek módosulásával kapcsolatos véleményezés.

Hitelgarancia munkacsoport

A hitelgarancia intézményekkel, valamint a hitelgarancia termékekkel kapcsolatos véleményező, javaslattevő fórum.

Lízing munkacsoport

A munkacsoport feladata a lízing tevékenységre vonatkozó jogszabályok véleményezése.

EFSI munkacsoport

Az Európai Beruházási Terv finanszírozási forrásait biztosító Európai Stratégiai Beruházási Alappal foglalkozó véleményező, javaslattevő fórum.

Felelős:
Hámori Réka
+36 1 327 6038
hamori.reka@bankszovetseg.hu

KHR munkacsoport

A KHR-t kezelő szervezet (BISZ Zrt.) és a KHR-t felhasználó bankok közös munkacsoportja az adósnyilvántartás kérdéseinek, fejlesztési lehetőségeinek megtárgyalására. 

Felelős:
Hámori Réka
+36 1 327 6038
hamori.reka@bankszovetseg.hu

Földi Tamás
+36 1 327 7084
foldi.tamas@bankszovetseg.hu

Lakossági hitelezés kapcsolattartók

A jelzáloghitelezést érintő válságra reagáló sorozatos kormányzati intézkedésekkel foglalkozó (véleményező, javaslattevő) munkacsoport. 

Felelős:
Földi Tamás
+36 1 327 7084
foldi.tamas@bankszovetseg.hu

Magáncsőd munkacsoport

A magáncsőd intézményének működésével, a szabályozási háttérrel kapcsolatos javaslatok megfogalmazásával és jogszabálytervezetek véleményezésével foglalkozó munkacsoport.

Felelős:
Dr. Auer Katalin
+36 1 327 7088
auer.katalin@bankszovetseg.hu

Jelzálogbanki szakmai munkacsoport

A munkacsoport feladata a jelzálog-hitelintézeti törvény és a Ptk. dologi hitelbiztosítékokkal kapcsolatos módosításának az előkészítése.

Felelős:
Dr. Kajtor-Wieland Ildikó
+ 36 1 327 7087
wieland.ildikó@bankszovetseg.hu

Humánerőforrás

Humánerőforrás munkabizottság

A humánpolitikai vezetők tapasztalatcseréjét szolgáló fórum. Aktívan részt vesz a javadalmazási politikát érintő jogszabályalkotásban és véleményezésben.

Képzési és oktatási munkacsoport

A banki szakemberek képzésével és továbbképzésével összefüggő „best practice” és „benchmark” típusú információk, összegyűjtése és megosztása a banki közösség tagjaival annak érdekében, hogy lehetővé váljék a banki képzések átjárhatósága, a követelmények egységesítése.

Felelős:
Vass Péter
+36 1 327 6039
vass.peter@bankszovetseg.hu

Jogi ügyek

Compliance munkacsoport

A banki compliance felelősök fóruma.

Felelős:
dr. Rácz Emese
+36 1 327 6037
racz.emese@bankszovetseg.hu

Jogászok munkacsopor (Adatvédelmi almunkacsoport)

A munkacsoport az egyes kormányzati tervezetekről alakít ki álláspontot.

A munkacsoporton belül adatvédelmi almunkacsoport alakult, melynek feladata az uniós és hazai adatvédelmi jogalkotás, jogalkalmazás, illetőleg más eljárás kezdeményezése.

Felelős:
Dr. Auer Katalin
+36 1 327 7088
auer.katalin@bankszovetseg.hu

Dr. Kajtor-Wieland Ildikó
+36 1 327 7087
wieland.ildiko@bankszovetseg.hu

Közvetítői munkabizottság

A hitelintézeti közvetítőkre vonatkozó törvényi és rendeleti szabályozás kialakításában, felülvizsgálatában működik közre, időszakonként értékeli a közvetítői tevékenységgel kapcsolatos ügyeket. 

Work-out munkacsoport

Állandó munkacsoport, a bírósági végrehajtás, követeléskezelés, csőd, felszámolás, reorganizáció kérdésében jogszabály-módosításokat véleményez, kezdeményez elsősorban a vállalati hitelezéshez kapcsolódóan.

Peres munkacsoport

A bankszektort érintő hasonló ügyben indított nagyobb számú, illetve jelentősebb perekkel kapcsolatos jogi szakmai kérdéseket tárgyaló munkacsoport.

Felelős:
Dr. Auer Katalin
+36 1 327 7088
auer.katalin@bankszovetseg.hu

Kommunikáció

Kommunikációs munkacsoport

Alapvető feladata, hogy az MBSZ érdekvédelmi feladatának ellátásáról szóló kommunikációs célokat, irányokat, a kommunikáció tartalmát a tagbankok kommunikációs vezetőivel egyeztesse. Közösen dolgozzák ki a kommunikációs programokat, kölcsönösen segítik a sajtókapcsolatok ápolását. 

Felelős:
Sütő Ágnes
+36 1 327 6037
suto.agnes@bankszovetseg.hu

Likviditás, Treasury

Treasury kapcsolattartók

Banki likviditást, treasury ügyeket érintő szabályozások áttekintésének és véleményezésének a fóruma.

Felelős:
Vass Péter
+36 1 327 6039
vass.peter@bankszovetseg.hu

Makrogazdaság

Makrogazdasági bizottság

Időről-időre áttekinti, és előre jelzi (adott évre és következő évre) a hazai bankrendszer helyzetét, különös tekintettel a háztartások, vállalkozások hitelállományának alakulására valamint az eredmény fontosabb összetevőire (kamateredmény, nem kamateredmény, működési költségek, értékvesztés). Mindehhez áttekinti a magyar- és a világgazdaság fő folyamatait.

Felelős:
Vass Péter
+ 36 1 327 6039
vass.peter@bankszovetseg.hu

MBSZ rendezvények

Külföldi Bankárklub
Egy olyan fórum, amely lehetővé teszi, hogy a külföldi állampolgárságú bankvezetők aktívabban bekapcsolódhassanak a Magyar Bankszövetség munkájába, a döntés előkészítő folyamatokba, valamint hangsúlyos szakmai kérdésekről információt kapjanak.

Felelős:
Orbán Olimpia
+36 1 327 6033
orban.olimpia@bankszovetseg.hu

Pénzforgalom, fizetések

Bankkártya munkacsoport

Speciális banki termékkör - a bankkártyák - szabályozásával, működtetésével, fejlesztésével, fejlődési irányaival kapcsolatos kérdések, témák szakmai egyeztetését végző fórum. Operatív és stratégiai bankkártyás kérdésekkel egyaránt foglalkozik. Célja a magyarországi bankkártyás területi vezetők szakmai összefogása, érdekképviseleti és érdekegyeztetési feladatok megvalósítása, valamint nemzetközi szakmai kitekintés biztosítása.

Elektronikus csatornák munkacsoport

A munkacsoport tevékenységi célja az innovatív elektronikus banki megoldások - internetbank, érintés nélküli fizetés, a mobilfizetési megoldások számos, elterjedőben lévő formájának megismerése, elemzése, a nemzetközi trendek szakmai figyelemmel kísérése, a technológiák, folyamatok szakmai értelmezése, a magyarországi események nyomon követése, a banki termékek e-csatornákat érintő fejlődésének támogatása.

Felelős:
Sütő Ágnes
+36 1 327 6036
suto.agnes@bankszovetseg.hu

Bankszámla díjak munkacsoport

Feladata a bankszámla- és a kapcsolódó szolgáltatások díjainak összehasonlíthatóvá tétele, ideértve az egységes fogalomhasználatot is.  

Készpénzforgalmi munkacsoport

A jegybanki készpénzforgalmi szabályozások véleményezésével foglalkozik. 

Pénzforgalmi munkacsoport

A pénzforgalmi gyakorlat aktuális kérdéseivel foglalkozó, alapvetően tapasztalatcserét szolgáló fórum. 

Felelős:
Földi Tamás
+36 1 387 7084
foldi.tamas@bankszovetseg.hu

SEPA munkabizottság

Az uniós pénzforgalom egységesítését célzó SEPA folyamatból adódó hazai feladatok irányítását és szervezését végző fórum. 

SEM munkacsoport

Az EPC Modul1 azonos nevű munkacsoportjának megfelelője. (Scheme Evolution and Maintanance WG). A működő fizetési modellekkel kapcsolatos kérdésekkel, főleg fejlesztési és szabványosítási kérdésekkel foglalkozik.

Felelős:
Dávid Sándor
+36 1 327 7086
david.sandor@bankszovetseg.hu

Számvitel, gazdálkodás

Számviteli (MBSZ gazdálkodási) munkacsoport
A Magyar Bankszövetség gazdálkodását, az éves költségvetési terv megalapozottságát vizsgálja és javaslatokat tesz a belső gazdálkodással kapcsolatban.

Tagdíjbizottság
A bizottság kidolgozza a Magyar Bankszövetség tagdíjfizetési rendszerét, módszertanát. Vizsgálja a Testületi ülés hatáskörébe rendelt szabályzat változtatásával kapcsolatos javaslatokat.

Számviteli kapcsolattartók munkacsoport
Az európai és hazai számviteli témájú javaslatokat, kérdéseket észrevételezik, véleményezik. Tájékoztatásul minden számviteli témájú kérdést, anyagot megkapnak.

Felelős:
Schöner Gábor
+36 1 327 7085
schoner.gabor@bankszovetseg.hu