Adatkezelési nyilatkozat

A Magyar Bankszövetség, mint adatkezelő nagy gondot fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak és a kialakult adatvédelmi eljárásoknak megfelelően járjon el.

A Magyar Bankszövetség, mint a hitelintézeti szektor szakmai egyeztetési, véleménynyilvánítási, érdekképviseleti fóruma a honlapján tájékoztatókat, előadásokat, cikkeket, egyéb dokumentumokat tesz közzé a tevékenységével kapcsolatban. (www.bankszovetseg.hu)

A Magyar Bankszövetség tagjai a hitelintézeti szektorban működő jogi személyek, ezért a Bankszövetség természetes személyekkel elsősorban, mint a tagjai körébe tartozó szervezetek tisztségviselőivel, munkavállalóival tart kapcsolatot.

A Bankszövetség adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglaltakon és az adatvédelemmel kapcsolatos jó gyakorlatokon alapul.

Személyes adat kezelésére csak az érintett természetes személyek hozzájárulásán, vagy törvényi felhatalmazás alapján kerület sor. Az érintettek hozzájárulását minden esetben az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekre kiterjedő tájékoztatás előzi meg.

Az adatok kezelésére csak előre meghatározott, az érintettekkel előre közölt jogszerű célból kerül sor. Az adatkezelés célhoz kötöttsége az adatkezelés egész folyamatában és az adatok esetleges továbbítása esetén is érvényesül.

A Bankszövetség nem kezel olyan személyes adatot, amely az adatkezelés céljának eléréséhez szükségtelen. Ezen kívül minden olyan esetben törekszik Szövetség a személyes adatkezelés minimalizálására, amennyiben ezt az informatikai rendszerek és az adatkezelés céljának eléréséhez fűződő érdek engedi.

Az adatkezelési műveleteket a Bankszövetség úgy végzi, hogy az érintettek magánszférájának védelme megfelelő módon biztosított legyen. A technika mindenkori fejlettségére tekintettel – megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Főbb adatkezelési esetek:

  • A Bankszövetség tagszervezeteinek képviselői részt vesznek a Bankszövetség testületi szerveinek tevékenységében az Alapszabály hatályos rendelkezéseinek megfelelően. Ennek kapcsán a Bankszövetség jogosult megismerni és kezelni a képviselők személyes adatait.

  • A Bankszövetség az érdekképviseleti feladatainak hatékony ellátása érdekében eseti vagy állandó munkabizottságokat, munkacsoportokat működtet, amelyekbe a tagszervezetek szakértőket delegálhatnak. A munkabizottságok, munkacsoportok működtetése, azok folyamatos tájékoztatása érdekében a Bankszövetség kezeli a tagszervezetek által delegált szakértők nevét, beosztását, munkakörét, elektronikus és telefoni elérhetőségét.

  • A Bankszövetség a munkajogi, polgári jogi és adatvédelmi szabályok alapján jogosult kezelni a vele munkaviszonyban álló munkavállalóinak, megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott szakértőinek személyes adatait.

A Bankszövetség az Infotv.-nek megfelelően biztosítja az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogait. Az érintett kérésére tájékoztatást adunk a róla kezelt adatokról, az érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását. A Bankszövetség gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, melyek az adatokat védik a megsemmisülés, jogosulatlan megváltoztatás és jogosulatlan felhasználás ellen.

Időbeli hatály: 2017. december 15-től érvényes

Vissza a Főoldalra